"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Podmienky prijatia

„IPEĽ Zariadenie sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Z právneho hľadiska sú občania prijímaní do zariadenia sociálnych služieb na základe právoplatného rozhodnutia NSK, obce alebo mesta o odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Občanovi môže byť poskytnutá sociálna služba aj vtedy, ak nemá príslušné "rozhodnutie", avšak potrebuje pomoc inej osoby, vtedy však je povinný platiť celkové ekonomicky oprávnené náklady na starostlivosť, čo je viac o dotáciu NSK.

Občan žiadateľ si podáva Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Nitriansky samosprávny kraj - odbor sociálnych vecí a zdravotníctva, pokiaľ žiada o poskytovanie starostlivosti v špecializovanom zariadení alebo v domove sociálnych služieb.

Žiadosť ako aj bližšie informácie sú dostupné na internetovej stránke nášho zriaďovateľa zariadenia - Nitrianskeho samosprávneho kraja (www.unsk.sk).

Taktiež poskytneme podrobné informácie aj priamo v zariadení písomne, telefonicky alebo elektronicky.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby a potvrdenia jeho právoplatnosti, si žiadateľ podáva žiadosť o poskytnutie sociálnej služby priamo zariadeniu sociálnych služieb buď osobne alebo zaslaním do podateľne.

O prijatí klienta do zariadenia v konkrétny termín, rozhoduje riaditeľ na základe odporučenia odbornej sociálnej komisie, ktorej členmi sú aj zástupcovia - poslanci z NSK. Prijať klienta do zariadenia je možné aj prednostne, bezodkladne, na základe odporučenia NSK.

V prípade, že je v zariadení voľné miesto, zariadenie sociálnych služieb uzatvorí s fyzickou osobou odkázanou na sociálnu službu "Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby". Pokiaľ voľné miesto nie je, žiadosť bude zaradená do evidencie čakateľov, o čom zariadenie žiadateľa písomne informuje.

Skončenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom je možné zo strany klienta aj zariadenia v nadväznosti na zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, kde sú uvedené podrobnosti.

V „IPEĽ“ ZSS Leľa v rámci jeho predmetu činnosti je poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v nasledovných zariadeniach:

  • Domov sociálnych služieb poskytuje sociálnu služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č.3 citovaného zákona.

  • Špecializované zariadenie poskytuje sociálnu služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č.3 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä demencia rôzneho typu etiolólgie a organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

  • Pri nástupe do zariadenia odporúčame si so sebou priniesť príslušné doklady, lieky, hygienické potreby, odporučené ošatenie. Podrobné konkrétne informácie je možné získať osobne v zariadení alebo doručením.

Aktuálny stav


počet klientov – 70

z toho mužov – 27 z toho žien – 43

NA STIAHNUTIE