"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Sprievodca objektom

Zariadenie sa nachádza v peknom prostredí asi 10 km od Štúrova s výhľadom na lesy, polia a rieku Ipeľ. Dvor zariadenia je celoročne udržovaný. Areál dvora je využívaný aj na rôzne kultúrne a spoločenské aktivity v peknom počasí (napr. vystúpenia školákov a škôlkárov, sv. omše). V strede dvora je fontána a malý park s možnosťou posedieť si na lavičkách. Bola tu vybudovaná aj kaplnka s altánkom, kde sa naši klienti pravidelne stretávajú pri modlitbe a počas jarných a letných mesiacov sa tu budú vykonávať aj bohoslužby. V starej budove pre prijímateľov ZSS sa nachádza 17 izieb a to na prízemí a poschodí, čajovňa, jedáleň, ambulancia a na chodbe sú priestory na spoločné posedenie. V tejto budove je novozriadený administratívny trakt. V novej budove na poschodí sa nachádza 9 izieb pre prijímateľov, čajovňa, jedáleň a spoločenská miestnosť. Na prízemí sa nachádza kuchyňa zariadenia s jedálňou pre chodiacich prijímateľov a personál. V zariadení sa nachádzajú dve menšie budovy. V jednej z nich je novovytvorený tzv. „ergodom“. V druhej má kanceláriu riaditeľka a vedúca ekonomicko-prevádzkového oddelenia. Súčasťou zariadenia sú garáže, altánky, parky s lavičkami, záhrada s minifarmou, skleníkmi


Prevádzkovo-ekonomické oddelenie


 • a) v oblasti riadenia ľudských zdrojov a PaM

• evidencia žiadostí o prijatie pracovného pomeru,

• prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru a vybavovanie nástupných náležitostí,

• uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov,

• zabezpečovanie zmien v pracovnoprávnych vzťahoch počas trvania pracovného pomeru,

• vybavovanie náležitostí súvisiacich so skončením pracovného pomeru,

• stanovuje odbornú prax a zaraďuje zamestnancov ZSS do platových tried a platových stupňov v súlade s platnou legislatívou,

• vystavovanie dokladov pre úradné účely (ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Daňový úrad),

• vedenie osobnej agendy zamestnancov ZSS,

• príprava podkladov pre výpočet miezd zamestnancov ZSS,

• posudzovanie, výpočet a sledovanie nároku na dovolenku, sledovanie čerpania pracovného voľna,

• zabezpečovanie vzdelávacej činnosti zamestnancov ZSS, školeniach a ďalších vzdelávacích aktivitách,

• príprava podkladov vyhlásených výberových konaní na vedúce pracovné miesta v súlade s pracovným poriadkom,

• spracovávanie prehľadov a výkazov v personálnej a mzdovej oblasti,

• vedenie a spracovávanie celkovej mzdovej agendy zamestnancov ZSS.

b) v oblasti správy majetku

• vedie účtovnú evidenciu drobného hmotného majetku, drobného nehmotného majetku a majetku operatívnej evidencie ZSS,

• vedie evidenciu hmotného investičného majetku, nehmotného investičného majetku a drobného investičného majetku ZSS,

• vedie skladové hospodárstvo ZSS,

• zabezpečovanie realizácie návrhov vyraďovacej komisie, ktoré majú za následok vyradenie majetku ZSS z evidencie,

• zabezpečovanie realizácie návrhov likvidačnej komisie v súlade so Smernicou o likvidačnom konaní ZSS,

• odsúhlasovanie faktúr od dodávateľov potravín, služieb a prác,

c) v oblasti dopravy

• vedie evidenciu o autoprevádzke ZSS,

• spracováva vyúčtovanie spotreby pohonných hmôt,

d) v oblasti verejného obstarávania

• zabezpečuje proces verejného obstarávania pre potreby ZSS podľa zákona o verejnom obstarávaní,

• zabezpečuje archivovanie dokumentácie ukončených postupov verejného obstarávania,

e) v oblasti rozpočtu a financovania

• sledovanie čerpania rozpočtu príjmov a výdavkov ZSS,

• účtovanie účtovných operácií v ekonomickom systéme SAP NSK,

• spracovanie štvrťročnej účtovnej závierky a nahrávanie výkazov do systému Štátnej pokladnice,

• zakladanie, rušenie a spracovanie účtov za ZSS,

• účtovanie príjmov a výdavkov na bežných účtoch,

• účtovanie príjmov a výdavkov na osobitných účtoch – Sociálny fond,

• nahrávanie účtovných a finančných výkazov do systému Štátnej pokladnice,

• vedenie evidencie cestovných príkazov, kontrola a úhrada vyúčtovania cestovných príkazov v zmysle zákona a o cestovných náhradách,

• preberanie a účtovanie dodávateľských faktúr v ekonomickom systéme SAP ZSS,

• predpis pohľadávok za ZSS v ekonomickom systéme SAP ZSS

• vykonávanie platobného styku cez platobný portál za ZSS,

• spracovanie inventarizácie podľa jednotlivých účtov súvahy,

• zostavenie individuálnej účtovnej závierky – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky za ZSS a jej nahratie do systému Štátnej pokladnice,

• tvorba rozborov a analýz,

• spracovanie štatistických výkazov,

• zabezpečuje odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktorý je v evidencii ZSS,

• zabezpečuje poistenie majetku ZSS, úhradu poistiek,

• sleduje a dodržiava zásady hospodárenia a efektívneho využívania nakúpených zásob materiálu, drobného hmotného majetku, drobného nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku, upozorňuje na ich nehospodárnosť zo strany zamestnancov i prijímateľov sociálnej služby,

• navrhuje spôsoby riešenia a náhrad pri ich nehospodárnom používaní, poškodení a strate,

• kontroluje správnosť vecnej a formálnej stránky účtovných dokladov,

f) v oblasti technickej prevádzky

• zabezpečuje plynulý chod údržby, kotolne, práčovne,

• aktualizuje revízne správy ( elektroinštalácia, hromozvody, kotolňa, komín, hasiace prístroje...),

g) v oblasti stravovania

• zabezpečuje normovanie,

• prípravu a podávanie stravy v ZSS,

• zostavuje jedálny lístok,

• dodržiava stanovený finančný limit stravnej jednotky,

• kontroluje technologické postupy pri príprave stravy,

• kontroluje poriadok a hygienu kuchyne, jedálne

h) v oblasti BOZP a PO, CO

• vedie potrebnú dokumentáciu,

• zabezpečuje plnenie úloh

 • dohliada nad udržovaním čistoty a poriadku v celom areáli zariadenia.

Oddelenie opatrovateľské a sociálnej rehabilitácie


 • organizuje, zabezpečuje a metodicky usmerňuje poskytovanie služieb, koordinuje a odborne riadi zamestnancov poskytujúcich služby v zariadeniach sociálnych služieb na oddelení opatrovateľskom a sociálnej rehabilitácii,
 • podieľa sa na vypracovávaní koncepcie rozvoja zariadenia sociálnych služieb a spolupracuje pri vypracovávaní stratégie a plánov zariadenia sociálnych služieb, celkového smerovania zariadenia podľa potrieb na trhu sociálnych služieb,
 • riadi, kontroluje a zodpovedá za činnosť zamestnancov oddelenia opatrovateľského a sociálnej rehabilitácie,
 • spolupracuje s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy,
 • komunikuje s prijímateľmi sociálnej služby a ich s rodinnými príslušníkmi,
 • vedie evidenciu žiadostí o uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, poradovník čakateľov na poskytovanie
 • sociálnej služby,
 • spracúva sociálnu dokumentáciu pri príjme, počas poskytovania sociálnej služby a úmrtí prijímateľa sociálnej služby, vyhotovuje protokol o majetku,
 • ktorý do 7 pracovných dní predloží Okresnému súdu. Ak nezabezpečí pohreb najbližší príbuzní alebo iná osoba, spolupracuje pri vybavovaní pohrebných záležitostí,
 • vyhotovuje zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení, zmluvy o pristúpení k záväzku, dodatky k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby, zmluvy o platení poplatku za iné činnosti, zmluvy o úschove cenných vecí,
 • vedie evidenciu vkladných knižiek a ostatných činností,
 • vedie kmeňovú knihu prijímateľov sociálnej služby,
 • vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby,
 • vybavuje potreby prijímateľov sociálnej služby, spisuje zápisnice o predbežnom šetrení,
 • pripravuje podklady a spolupracuje pri sociálnom diagnostikovaní prijímateľov sociálnej služby pred nástupom do zariadenia a počas ich pobytu v zariadení za účelom vypracovania individuálnych adaptačných programov,
 • poskytuje sociálne poradenstvo súvisiace s uzatvorením zmluvy o pristúpení k záväzku rodinnými príslušníkmi,
 • spolupracuje s inými inštitúciami pri vybavovaní rôznych sociálnych potrieb umiestneného prijímateľa sociálnej služby,
 • spolupracuje so zástupcami prijímateľov sociálnej služby umiestnených v zariadení, ročne spracováva návrhy kultúrnych a klubových činností zariadenia s prijímateľmi sociálnej služby a ich zabezpečenie v spolupráci s inými odbornými zamestnancami,
 • presadzuje a obhajuje práva a oprávnené záujmy prijímateľov sociálnej služby, prípadne ich zastupuje vo veciach občianskoprávneho konania, dedičské konanie,
 • práca s jednotlivcom v diáde a so skupinou,
 • vypracováva individuálne plány v spolupráci s  inými odbornými zamestnancami,
 • zabezpečuje dodržiavanie postupov pri poskytovaní sociálnych služieb – sociálna rehabilitácia, voľno časové aktivity s využitím metód a techník sociálnej práce,
 • pomoc a príprava pri realizácii nových foriem sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
 • spracováva dôchodky, sleduje nedoplatky a preplatky na úhradách za poskytovaniesociálnej služby,
 • vyberá platby od prijímateľov sociálnej služby,
 • sleduje a vedie evidenciu neprítomnosti prijímateľov sociálnej služby v zariadení,-   zabezpečuje úschovu cenných vecí,
 • kontroluje poverených zamestnancov, ktorí vykonávajú drobné nákupy z vlastných prostriedkov prijímateľov sociálnej služby ( osobné ošatenie, potraviny, hygienické potreby a pod.),
 • prihlasuje a odhlasuje prijímateľov sociálnej služby zariadenia k trvalému a prechodnému pobytu,
 • vedie pokladničnú agendu vkladných knižiek odovzdaných do úschovy zariadenia, depozitného účtu a pozostalosti zariadenia podľa platných predpisov.
 • formuje a prehlbuje praktické návyky a zručnosti prijímateľov sociálnej služby, v oblasti pracovných aktivít a ergoterapie v zariadení,
 • zabezpečuje kultúrnu a záujmovú činnosť pre prijímateľov sociálnej služby – biblioterapia - podľa diagnostickej skladby čítanie kníh rôzneho žánru
 • a časopisov, muzikoterapia - počúvanie hudby rôznych žánrov,
 • organizuje rôzne kultúrne programy s prijímateľmi sociálnej služby, výzdoba interiérov, nástenky,
 • uplatňuje nové formy práce, individuálne pristupuje ku každému prijímateľovi sociálnej služby a kreativitu liečebno-pracovných postupoch,
 • dbá na vytvorenie príjemného prostredia,
 • pomáha pri resocializácii prijímateľov sociálne služby,
 • organizuje aktívny odpočinok, športovú a rekreačnú činnosť prijímateľov sociálnej služby, hobby aktivity.

Ošetrovateľské oddelenie


 • organizuje, zabezpečuje a metodicky usmerňuje poskytovanie služieb, koordinuje a odborne riadi zamestnancov poskytujúcich služby v zariadeniach sociálnych služieb,
 • podieľa sa na vypracovávaní koncepcie rozvoja zariadenia sociálnych služieb, celkového smerovania zariadenia podľa potrieb na trhu sociálnych služieb.
 • riadi, kontroluje a zodpovedá za činnosť zamestnancov ošetrovateľského oddelenia,
 • zodpovedá za úroveň a kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v zariadení.
 • v súlade s cieľmi a hlavnými úlohami ošetrovateľstva a sociálnej práce zavádza do praxe ošetrovateľského tímu individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť, progresívne formy a metódy práce,
 • zavádza nové trendy do ošetrovateľskej praxe,
 • zodpovedá za dôsledné a správne plnenie ordinácií lekára a za koordináciu medicínskej a ošetrovateľskej starostlivosti. V spolupráci s členmi ošetrovateľského tímu a s ďalšími odborníkmi za účasti prijímateľa sociálnej služby a jeho príbuzných vypracúva individuálne plány ošetrovateľskej starostlivosti, ich realizáciu priebežne kontroluje a hodnotí,
 • komunikuje s prijímateľmi sociálnej služby a jeho rodinou, komunitou,
 • v záujme uspokojovania bio-psycho-sociálnych a duchovných potrieb prijímateľa sociálnej služby, poskytovania potrebnej a primeranej starostlivosti koordinuje činnosť členov ošetrovateľského tímu s ďalšími odbornými zamestnancami,
 • zúčastňuje sa vizity, kauzistických rozborov a všetkých spoločných akcií,ktoré sa týkajú riešenia komplexnej starostlivosti o konkrétneho prijímateľa sociálnej služby,
 • zodpovedá za komplexné vedenie zdravotnej dokumentácie,• zodpovedá za dodržiavanie zásad liečebnej výživy a diétneho stravovania v zariadení,
 • vedie dokumentáciu s ňou súvisiacu,
 • svojou edukačnou činnosťou pôsobí v zmysle pozitívneho ovplyvňovania životného štýlu prijímateľa sociálnej služby a svojich spolupracovníkov
 • zodpovedá za dodržiavanie hygienických a proti epidemiologických zásad v zariadení,
 • zabezpečuje vybavenie zariadenia potrebným zdravotníckym materiálom a pomôckami, liekmi a dezinfekčnými prostriedkami,
 • zabezpečuje poskytovanie základnej zdravotníckej starostlivosti, poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ošetrovateľských úkonov pre prijímateľov sociálnej služby v ZSS, vedenie  príslušnej   zdravotnej dokumentácie, vedenie evidencie o hygienických opatreniach, zabezpečenie zdravotnej, rehabilitačnej, psychologickej starostlivosti,
 • zabezpečuje upratovanie a dohliada na čistotu a hygienu v budovách ZSS.

Multidisciplinárna spolupráca


Ku skvalitneniu práce, ale aj zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb veľmi prispela multidisciplinárna spolupráca medzi jednotlivými úsekmi. Každý pracovník sociálno-zdravotného úseku má pridelených klientov a dôraz sa kladie na špecifické potreby klientov. Títo kontaktní pracovníci sa každý deň pravidelne stretávali, aby si odovzdali potrebné informácie a monitorovali aktuálne potreby prijímateľov.