"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Zamestnanci


Interné vzdelávacie aktivity


Mesiac

Oddelenie

Predpokladaný počet účastníkov

Téma vzdelávacej aktivity

marec

ošetrovateľské, opatrovateľské a soc. rehabilitácie

35

Preventívne a nápravné opatrenia na zabezpečenie zezpečnosti a ochrany zdravia klienta a personálu

október

ošetrovateľské, opatrovateľské a soc. rehabilitácie

30

Prevencia pádu u seniorov v podmienkach ZSS


Plán vzdelávania zamestnancov


Téma vzdelávania

Legislatívne

požiadavky

Predpokladaný

počet

účastníkov

Pracovné

zaradenie

Predpokladaný termín

BOZP

124/2006 Z.z

51

zamestnanci ZSS

marec

PO

314/2001 Z. z.

51

zamestnanci ZSS

marec

CO- základné vedomosti pre vykonávanie úloh  a opatrení v oblasti CO 

51

zamestnanci ZSS

marec

Hygienické minimum 

126/2006 Z. z.

1

kuchárka

september - október

Odborná spôsobilosť kuriča – na samostatnú obsluhu nízkotlakových kotlov 

124/2006 Z. z.

2

kurič

september - október

Základné povinnosti dozorcu výťahu

2

údržbár

marec

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov -udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti

366/2005 Z.z.

296/2010 Z.z.

34/2018 Z.z.

15

sestra

sanitárka

január – december

Mzdová oblasť - Dane z príjmov zo závislej činnosti

595/2003 Z.z.

1

referentka PaM

január

Aktuálne zmeny v oblasti účtovníctva

431/2002 Z.z.

1

ekonómka

november


Pravidelné a cyklické kurzy a školenia


Časový interval

Názov  inštitúcie

Predmet školenia

Pracovné zaradenie

2 x ročne

Famer Eko, s.r.o.

Domena Nitra

Aktuálne zmeny v rôznych mzdových predpisoch

Referent PaM

4 x ročne

ÚNSK Nitra

Aktuálne zmeny v oblasti účtovníctva

Ekonóm

Každých 5 rokov 

Bagita Gejza

Revízna a lektorská služba

Odborná spôsobilosť kuričov

Kurič

Raz ročne

Psychiatrická nemocnica Hronovce

Udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti zdrav. pracovníka

Sestry, sanitárky


Vzdelanostná štruktúra zamestnancov


Vzdelanie

Počet

%

Vysokoškolské II. stupňa

4

7,84

Vysokoškolské I. stupňa

0

0,00

Úplne stredoškolské odborné

24

47,06

Stredné odborné vzdelanie

21

41,18

Základné vzdelanie

2

3,92

Celkový počet zamestnancov

51

100,00


Zoznam inštitúcií, s ktorými v rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov spolupracuje

„IPEĽ“, ZSS Leľa


Názov inštitúcie

Zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pre zamestnancov v pracovných pozíciach

Stredná zdravotnícka škola, Nové Zámky

sanitár,

zdravotnícky asistent

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety,  Bratislava

sestra,

sociálny pracovník

Slovenský červený kríž územný spolok Nové Zámky

opatrovateľ

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Bratislava

Riaditeľ,

sociálny pracovník,

hlavná sestra

Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Bratislava

sociálny pracovník

EDOS-PEM s.r.o, Bratislava

ekonóm, referent PaM

DOMENA s.r.o, Nitra, FAMER Eko, s.r.o., Topoľčianky

referent PaM

Bagita Gejza, revízna a lektorská služba, Kolárovo

kuriči

Ján Bélai (BOZP, PO)

zamestnanci zariadenia

Psychiatrická nemocnica, Hronovce

zdravotnícki zamestnanci

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nové Zámky

Kuchárka, hospodárka stravovacej jednotky