"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

VITAJTE NA STRÁNKE

"IPEĽ",

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB LEĽA

O nás

„IPEĽ“, Zariadenie sociálnych služieb Leľa je rozpočtová organizácia v

zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Má samostatnú právnu subjektivitu a je zriadená od 1. 7. 2002 VÚC.

Je poskytovateľom sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z.

V rámci komplexnej starostlivosti poskytuje starostlivosť klientom v domove

sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení.I de o odborné, obslužné a

ďalšie činnosti osobám odkázaným na pomoc inej osoby na základe posudku o

odkázanosti na sociálne služby a na základe špecifických potrieb klienta v

súlade s IP.

Kapacita zariadenia je 70 miest.

Počet zamestnancov je 51, z čoho pomer odborných zamestnancov k celkovému

počtu 64,7 % je zosúladený so zákonom o sociálnych službách. Klienti sú

ubytovaní v dvoj- a trojlôžkových obytných jednotkách s príslušenstvom a so

spoločnými sociálnymi zariadeniami.

Súčasťou ubytovacieho traktu je stravovacia prevádzka, práčovňa.

Zariadenie je rozpočtovou organizáciou, napojenou svojimi príjmami a

výdavkami na rozpočet NSK.

Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorý ZSS zastupuje navonok a je oprávnený

konať v jeho mene vo všetkých veciach, týkajúcich sa jeho činnosti v súlade so

všeobecnými záväznými právnymi predpismi, so zriaďovateľskou listinou a

uzneseniami Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.

ZSS hospodári s majetkom vo vlastníctve NSK, ktorý mu bol zverený na plnenie

predmetu jeho činnosti.

Nitriansky samosprávny kraj pripravuje Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v regióne NSK na roky 2024-2031, a preto je práve teraz čas na Váš názor.

Záleží nám na tom, aby prieskum čo najviac reflektoval skutočnosť, preto sa obraciame na Vás.

Podeľte sa o Vaše skúsenosti, názory a potreby v oblasti sociálnych služieb vyplnením krátkeho anonymného dotazníka.

Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS7Pf_jcWxCK1UeXoW_jKNdVbgwd27Ju-P_oNm_uaGinewxg/viewform

Vízie organizácie

Víziou v našej činnosti je dosiahnuť empatickým a milým prístupom, spoločnou prácou, ľudskými, odbornými a komplexnými sociálnymi, opatrovateľskými a ošetrovateľskými službami plné uspokojenie potrieb a požiadaviek klientov  a ich blízkych, získať uznanie so súčasným dosiahnutím spokojnosti zamestnancov. Nástrojom trvalého zlepšovania činností a aktivít je uplatňovanie systému manažérstva kvality, v rámci ktorého sa usilujeme cieľavedome vytvárať dlhodobé pozitívne väzby s klientmi, ich blízkymi, spolupracujúcimi organizáciami a inštitúciami blízkom okolí. Usilujeme sa vytvárať klientom aktivity vrcholiace do prípravy kvalitného programu pre prijímateľov sociálnej služby:

poskytovať komplexné sociálne služby

ponúkať kvalitné, efektívne a adresné sociálne služby, ktoré zohľadňujú individuálne potreby každého klienta

sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia

vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s klientom, s vonkajším prostredím, osobitne s inštitúciami, ktorých poslanie je príbuzné nášmu poslaniu

byť jedným z najvyhľadávanejších zariadení sociálnych služieb

zamestnávať tím najlepších odborníkov, ktorí budú erudovaní na vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností zameraných na klienta, podporovať ich v ďalšom vzdelávaní, rovnako v profesionálnom ako v osobnostnom raste.

"IPEĽ"

Zariadenie sociálnych služieb Leľa

Leľa 17,

943 65 Leľa,

Slovakia