"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Osobitná sociálná komisia

Z dôvodov zachovania objektívnosti a transparentnosti pri prijímacom procese fyzickej osoby do zariadenia je pri každom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK zriadená osobitná sociálna komisia, najmenej trojčlenná, ktorú zriaďuje riaditeľ zariadenia ako jeho poradný orgán. Členov osobitnej sociálnej komisie menuje riaditeľ zariadenia, pričom jedného člena tejto komisie určí predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Osobitná sociálna komisia vedie o každom žiadateľovi o poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení záznam, ktorého výsledkom je odporúčanie riaditeľovi zariadenia na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby so žiadateľom. Sociálna komisia zasadá v zariadeniach sociálnych služieb podľa potreby.