"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Poskytované služby

Druh a forma poskytovanej sociálnej služby

Poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.  Ide o pobytovú sociálnu službu s celoročným pobytom.

Odborné činnosti

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ošetrovateľská starostlivosť
 • Rozvoj pracovných zručností
 • Záujmová činnosť
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Rozsah pomoci pri odkázanosti je závislá od schopnosti prijímateľa sociálnej služby vykonávať tieto činnosti samostatne. Pomoc pri odkázanosti poskytujeme 24 hodinovou komplexnou starostlivosťou a vykonáva ju odborný tím opatrovateliek pod vedením hlavnej sestry. Kvalita činností pri manipulácii s klientom sa zvyšuje používaním elektrického zdviháka, bezpečného nielen pre odkázaného, ale i pre samotný personál.

Sociálne poradenstvo

Prijímateľovi sociálnej služby poskytujeme pomoc pri riešení problému prostredníctvom informácií, odporúčaní, sprostredkovania ďalšej odbornej pomoci a sociálnych kontaktov. Vytvárať prostredie dôvery v procese adaptácie klienta je pre nás prioritou. Máme záujem spolupodieľať sa pri riešení nepriaznivých životných situácií a podať pomocnú ruku i ostatným občanom vtedy, keď  to najviac potrebujú a žiadajú.

Sociálna rehabilitácia

Túto činnosť podporuje v zariadení personál formou individuálneho a skupinového cvičenia, rehabilitáciou, chôdzou pomocou chodítok a bariel, cvičením na vozíku, alebo prechádzkami.

Ošetrovateľská starostlivosť

V zmysle § 22 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v zariadení zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti  podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 244/2011 z 13. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MZSR č.109/2009 Z.z. z 11. marca 2009, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby. Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená odborným personálom a ošetrujúcim praktickým lekárom. O jej poskytovaní sa vedie zdravotná dokumentácia. Na základe ordinácií lekára sa realizovalo hlavne polohovanie klientov, prevencia dekubitov, pričom sa účinne využíval antidekubitný matrac,    podávanie liekov, aplikácia injekcií s.c,  objednávanie liekov, zdravotníckeho  materiálu  a  pomôcok   pre  inkontinentných   klientov. Vykonáva  sa   kontrola   expirácie a uloženia  liekov, meranie vitálnych funkcií, meranie hmotnosti, glykémie a iné.

Rozvoj pracovných zručností

Zameraný  je tak, aby obyvateľov zaujala a mala svoj cieľ. Všetko však závisí od zdravotných a psychických schopností, možností a vôle každého obyvateľa. Táto činnosť mala i v tomto roku mnoho podôb. Ponuka vhodne volených činností pomohla klientom aktivovať ich schopnosti, obnovovať získané zručnosti. Prispela tak k zvyšovaniu ich sebadôvery a predchádzala prehlbovaniu choroby. Počas aktivít sa klienti zapájali do zhotovovania ozdobných predmetov rôznymi technikami, obrázkov, pozdravov, do ručných prác ( pletenie, háčkovanie, vyšívanie) a do modelovania. Inštalovaná výstavka prác esteticky vždy dopĺňa interiér spoločenskej miestnosti a je odzrkadlením nadšenia a  radosti klientov z užitočnosti. Klienti radi pomáhajú i pri upratovaní vo svojich skriniach a izbách, pri stolovaní, skladaní bielizne, s obľubou sa starajú o kvetiny. Niektorí zvládli i nákupy drobností v potravinách. Do úpravy okolia sa klienti pre svoj nepriaznivý zdravotný stav nezapájajú manuálne, sú ale ochotní pomôcť svojimi úprimnými radami a skúsenosťami.

Záujmová činnosť

Túto činnosť chápeme ako súčasť vnútorného života  a jednu z foriem trávenia voľného času obyvateľov. Našim cieľom a poslaním je zmysluplne s ohľadom na vek, zdravotný stav,  potreby a záujmy klientov, napĺňať a organizovať ich voľný čas, formovať ich správanie, rozširovať ich okruh poznatkov a udržiavať ich duševnú sviežosť. Pri aktivácii klientov musíme vždy disponovať dostatkom času a taktom či už pri individuálnej alebo skupinovej práci. Je neprípustné bazírovať na dokonalosti, treba za každú cenu klienta pochváliť, povzbudiť, motivovať.V rámci muzikoterapie majú klienti  možnosť uvoľnenia sa nielen pasívnym počúvaním rôznych hudobných žánrov, relaxačnej hudby, ale i aktívnym spevom pri spoločných oslavách, alebo speváckych poobediach a tancom. Pri tejto forme terapie nám pomáha náš zamestnanec, ktorý hrá na syntetizátore. Počas biblioterapie sa klienti oboznamujú nielen s aktuálnymi udalosťami spoločenského života, čítaním dennej tlače a časopisov, Katolíckych novín, ale i s témami, ktorých výber je odzrkadlením ich záujmov, potrieb a intelektu. Nezabúdame ani na duchovné potreby klientov, pričom sa maximálne rešpektuje ich vierovyznanie, dobrovoľnosť a slobodná vôľa v účasti na svätých omšiach, pobožnostiach a v prijímaní sviatostí. Sväté omše sa konajú priamo v zariadení, pre tento účel máme vytvorenú aj kaplnku, ktorú nám z vlastnej iniciatívy postavili naši údržbári. Rodinné kontakty sa snažíme podporovať neobmedzeným prístupom rodinných príslušníkov do zariadenia. Neodmietame ani ich pomoc pri poskytovaní starostlivosti o obyvateľa v čase návštevy. Oceňujeme záujem rodiny  pri príprave osláv našich klientov priamo v zariadení, ale i mimo neho. Návštevy a spoločné stretnutia s rodinnými príslušníkmi dávajú klientom pocit spolunáležitosti k rodine, súčasťou ktorej majú potrebu neustále byť.Spoločné oslavy, spoločné pripomenutie významu sviatočných dní, dáva našim klientom priestor k vzájomným debatám, bližšiemu poznávaniu sa, k pestovaniu vzájomnej úcty a rešpektu k sebe navzájom.Atmosféru domova tvoria i bežné poobedia v zariadení naplnené len tak posedením pri káve alebo čaji, spoločenskými hrami, skupinovými tréningami pamäti, súťažami,  reminiscenciou prostredníctvom rozhovorov, fotografií, počúvaním rádiových relácií a pozeraním televíznych programov. Pocit spolupatričnosti k domovu sa snažíme vytvoriť i tým, že dávame klientom možnosť spolurozhodovať a zapojiť sa do riešenia problémových situácií. Ich názor a postoj nám často ukáže aj inú optiku pri hľadaní možností v splnení požiadaviek, ktorá je pre nich najakceptovateľnejšia a prispieva k ich spokojnosti.

Obslužné činnosti

 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
Ubytovanie

 Prijímatelia sociálnej služieb sú ubytovaní v dvojposteľových a trojposteľových izbách s možnosťou dodatočného vybavenia televízorom. Izby sú vybavené účelným nábytkom. Ďalšie priestory, ktoré sú k dispozícii  ako: spoločenská miestnosť, kúpeľňa a WC sú spoločné. Vykurovanie a teplá úžitková voda je zabezpečená z vlastnej kotolne.

Stravovanie

Stravovanie je poskytované v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby. Klientom je poskytovaná celodenná strava 5 - krát denne. Klienti majú svoju jedáleň na prvom poschodí. Ťažko chorým a imobilným klientom je podávaná strava priamo pri lôžku. V našom zariadení sa poskytuje racionálna, diabetická a mixovaná strava. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka po predchádzajúcom schválení v stravovacej komisii. Pri jeho zostavovaní sa prihliada na dodržiavanie zásad zdravej výživy,  rešpektujú sa  požiadavky obyvateľov, zachovávajú miestne gurmánske zvyklosti a dbá sa na dodržiavanie stravnej jednotky. Jedálny lístok je umiestnený tak, aby bol prístupný všetkým klientom zariadenia.

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

Upratovanie obytných miestností, spoločenských priestorov, hygienických zariadení a ostatných priestorov domova sociálnych služieb sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorého súčasťou je hygienický program. Pranie sa vykonáva i nad rámec stanoveného časového režimu, ak to vyžaduje aktuálna potreba.

Ďalšie činnosti

 • Osobné vybavenie
 • Úschova cenných vecí
Osobné vybavenie

Poskytuje sa fyzickej osobe, ktorej sa poskytujú sociálne služby formou celoročnou pobytovou v prípade, že si osobné vybavenie ako šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej spotreby nedokáže sama zabezpečiť.

Úschova cenných vecí

Ak klient pri nástupe do zariadenia, alebo počas pobytu požiada o úschovu cenných vecí, vkladnej knižky  alebo   peňažnej hotovosti,  zariadenie  mu veci uschová  na základe  zmluvy o úschove. Zmluvu je možné na požiadanie klienta kedykoľvek zrušiť. V prípade úmrtia sú veci v úschove predmetom dedičského konania. Plánovanie poskytovania sociálnych služieb sa realizuje podľa individuálnych potrieb prijímateľa sociálnych služieb. Kvalifikovaný tím zamestnancov dodržaním metodických postupov  pre každého klienta postupne zostavuje individuálny rozvojový plán, ktorý sa pravidelne vyhodnocuje. Dbáme, aby bol odzrkadlením konkrétnych potrieb klienta, ušitý na mieru, aby zabezpečoval aktívne zapojenie sa do starostlivosti o seba, poprípade iných činností sebarealizácie. Vyššie uvedené činnosti sú klientom poskytované ako základné zmluvy, ku ktorým je možné zabezpečiť aj poskytovanie fakultatívnych služieb ako je pedikúra, kadernícke služby, služby očného optika a iné podľa individuálnych požiadaviek klientov. Tiež zabezpečujeme donášku liekov a iného zdravotníckeho materiálu, sprostredkujeme prepravné služby sanitkou a zabezpečujeme sprievod na odborné vyšetrenia.