„Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme…“

Štandardy kvality

Každý poskytovateľ sociálnej služby musí mať v súlade s platnou legislatívou spracované tzv. štandardy kvality. Štandardy popisujú ako má vyzerať kvalitná sociálna služba. Na ich tvorbe sa podieľajú zamestnanci zariadenia a zaväzujú sa, že budú podľa nich postupovať, ich dodržiavanie je kontrolované.

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby upravujú povinnosti, ktoré poskytovateľovi vyplývajú z jednotlivých ustanovení zákona o sociálnych službách: „ Príloha č. 2 k zákonu č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.“Zákon č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v § 104 určuje hodnotenie podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb.

V prílohe č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 sú stanovené a bližšie popísané podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby prostredníctvom štandardov a prostredníctvom jednotlivých indikátorov je definovaný spôsob ako zabezpečiť realizáciu pre kvalitné poskytovanie sociálnych služieb.Podmienky kvality sociálnych služieb sú prostriedkom ako zlepšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, zároveň zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb, umožňovať im rozhodovať o svojich prioritách a žiť spokojný život za pomoci pracovníkov, ktorí im pomáhajú v napĺňaní cieľov.