"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Štandardy kvality

Každý poskytovateľ sociálnej služby musí mať v súlade s platnou legislatívou spracované tzv. štandardy kvality. Štandardy popisujú ako má vyzerať kvalitná sociálna služba. Na ich tvorbe sa podieľajú zamestnanci zariadenia a zaväzujú sa, že budú podľa nich postupovať, ich dodržiavanie je kontrolované.

Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby upravujú povinnosti, ktoré poskytovateľovi vyplývajú z jednotlivých ustanovení zákona o sociálnychslužbách. V prílohe č. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  sú stanovené a bližšie popísané podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby prostredníctvom štandardov. Podmienky kvality sociálnych služieb sú prostriedkom ako zlepšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb, zároveň zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnych služieb, umožňovať im rozhodovať o svojich prioritách a žiť spokojný život za pomoci pracovníkov, ktorí im pomáhajú v napĺňaní cieľov.