"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrola vybavovania sťažností a petícií

Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb.

Na účely tohto zákona je

  1. vybavovaním sťažností prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažností,
  2. vybavením sťažností vrátenie, odloženie sťažností, oznámenie výsledku sťažností alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia prechádzajúcej sťažnosti.

Sťažnosť je:

  1. podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
  2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podávanie sťažnosti

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej alebo elektronickej podobe. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný popis sťažovateľa. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná.

V zmysle tohto zákona „IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb Leľa vypracovalo Smernicu o prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií.

Sťažnosť v zmysle uvedeného zákona je možné podať:

  1. osobne do podateľne „IPEĽ”, Zariadenia sociálnych služieb Leľa (kancelária riaditeľky)
  2. na adresu „IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb Leľa, Leľa 1 7, 943 65 Kamenica nad/Hronom,
  3.  na emailovú adresu: zssipel@zssipel.sk

NA STIAHNUTIE