"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

Cenník sociálnych služieb

Cenník je platný od 1. 02. 2024


Stravovanie

pri racionálnej strave :

8,33 € na deň

pri šetriacej strave a neslanej strave :

8,68 € na deň

pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej alebo špeciálnej diéte :

9,20 € na deň


Ubytovanie

Dennásadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti apríslušenstva obytnej miestnosti

0,16 € na deň


Stará budova

trojlôžková izba :

5,50 m² na 1 prijímateľa 5,50 m² x 0,16

  0,88 €/deň

5,95 m² na 1 prijímateľa 5,95 m² x 0,16

0,952 €/deň


Nová budova

dvojlôžková izba :

7,40 m² na 1 prijímateľa (7,40 m² x 0,16 €)

1,184 € na deň

trojlôžková izba :

7,52m² na 1prijímateľa 7,52 m² x 0,16

         1,203 €/deň


Vybrané odborné činnosti

(ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnychslužbách) pre fyzickú osobu za každý deň pobytu

Celoročná pobytová forma

Stupeň odkázanosti

Výška úhrady

V.

3,25 € na deň

VI.

3,90 € na deň

(t. j. upratovanie, pranie, žehlenie,údržba bielizne)

výška úhrady za upratovanie (denne)

0,60 € za každú odobratú službu

výška úhrady za pranie

(6x mesačne)

1,00€ za každú odobratú službu

výška úhrady za žehlenie a údržbu

(6x mesačne)

0,60 € za každú odobratú službu

výška úhrady za užívanie spoločenskýchpriestorov

   0,20 € na deň na osobu

Úhrady za iné činnosti

Práčka

 2,60 € na mesiac

Chladnička

 3,90 € na mesiac

Šporák

 9,10 € na mesiac

Elektrická rúra

 3,90 € na mesiac

Elektrický varič

 6,50 € na mesiac

Klimatizačná jednotka

 3,90 € na mesiac

  • Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje prijímateľom sociálnych služieb nad ich rámec objektívne nutné služby ponadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod. Výška úhrady za jednorazovo poskytnutú službu je stanovená sumou najviac 50,00 €.

  • Rovnako platí, že v prípade, ak vzniknú poskytovateľovi sociálnej služby ďalšie náklady za upratovanie, pranie, či iné obslužné činnosti, vykonané z dôvodu úmyselného nadmerného znečistenia prostredia ZSS, napríklad jedlom, odpadkami, cigaretovými ohorkami a pod., sa výška úhrady za každú obslužnú činnosť stanoví sumou 50,00 €.

  • Ceny jednotlivých služieb a úkonov sú určené nasledovne:

Zametanie podlahy na izbe PSS

5,00 €

Umývanie a dezinfekcia podlahy na izbe PSS

5,00 €

Zametanie podlahy v spoločných priestoroch

5,00 €

Umývanie a dezinfekcia podlahy v spoločných priestoroch

5,00 €

Čistenie a dezinfekcia postele

5,00 €

Čistenie a dezinfekcia ostatného

príslušenstva miestnosti

5,00 €

Čistenie a dezinfekcia nočného stolíka

5,00 €

Pranie 

1,00 €

Žehlenie 

0,60 €

  • Za hrubé, znevažujúce správanie prijímateľa sociálnej služby voči iným osobám, rovnako aj za ohrozovanie života a zdravia iným osôb fajčením mimo priestorov na to určených a pod., je prijímateľ sociálnej služby povinný zaplatiť jednorazovú pokutu sumou najviac 50,00 €.

  • Poskytovateľ sociálnej služby ďalej môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby poskytovať odplatne sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby aj na iné aktivity pre tých prijímateľov sociálnej služby, ktorí nie sú odkázaní posudkom na túto službu. Výška úhrady za ich sprevádzanie bude závislá od dĺžky poskytovania sprevádzania. Pokiaľ bude čas sprevádzania dlhší ako 1 hodina, úhrada za túto službu bude 5,00 €. Sprevádzanie občana na čas kratší ako 1 hodina je bezplatné.


Výška úhrady bola stanovená na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia

v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.