„Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme…“

O nás

„IPEĽ“ Zariadenie sociálnych služieb Leľa je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Má samostatnú právnu subjektivitu. Zriadané je od 1.7.2002 VÚC. Je poskytovateľom sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. V rámci komplexnej starostlivosti poskytuje starostlivosť klientom v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení. Ide o odborné, obslužné a ďalšie činnosti osobám odkázaným na pomoc inej osoby na základe posudku o odkázanosti na sociálne služby a na základe špecifických potrieb klienta v súlade s IP. Kapacita zariadenia je 70 miest. Počet zamestnancov je 51, z čoho pomer odborných zamestnancov k celkovému počtu 64,7 % je zosúladený so zákonom o sociálnych službách. Klienti sú ubytovaní v dvoj- a trojlôžkových obytných jednotkách s príslušenstvom a so spoločnými sociálnymi zariadeniami. Súčasťou ubytovacieho traktu je stravovacia prevádzka, práčovňa. Zariadenie je rozpočtovou organizáciou, napojenou svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet NSK. Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorý ZSS zastupuje navonok a je oprávnený konať v jeho mene vo všetkých veciach, týkajúcich sa jeho činnosti v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, so zriaďovateľskou listinou a uzneseniami Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.

ZSS hospodári s majetkom vo vlastníctve NSK, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu jeho činnosti.

Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku.

Organizácia je zriadená na dobu neurčitú. V súčasnosti zariadenie poskytuje komplexnú celodennú starostlivosť 70 klientom podľa zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

Poskytované sú základné činnosti, ktorými sú najmä ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba šatstva a vedľajšie činnosti, ktorými sú najmä opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť, základné poradenstvo, odborné, obslužné a ďalšie činnosti sú vykonávané na základe špecifických potrieb klienta, na základe indikácie lekárov špecialistov, a v súlade s individuálnym plánom sociálno-pracovnej rehabilitácie.

NA STIAHNUTIE
Vízie organizácie


Obsah hlavného cieľa je zameraný na to, čo chce zariadenie v budúcnosti dosiahnuť. Hlavným cieľom nášho zariadenia je ambícia byť zariadením s čo najvyššou kvalitou poskytovaných sociálnych služieb. Dlhodobým cieľom je vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie staroby našich starých spoluobčanov a pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti klientov so zdravotným postihnutím. Zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k ich sociálnej integrácii, príp. znížia riziko ich sociálnej exklúzie, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšenie kvality života všetkých na pomoc odkázaných klientov.Pri realizácii odborných činností sú využívané metódy validácie, reminiscenčnej terapie, pamäťových tréningov, biblioterapie, arteterapie, helioterapie a iné. Narastajúci počet osôb s demenciami rôzneho typu a etiológie si vyžaduje väčší rozsah činností vonku, kde sa využíva najmä pamäťový tréning, reminiscencia, prechádzky na čerstvom vzduchu v prírode. Pobyt vonku blahodarne pôsobí na psychiku, ukľudňuje, zmierňuje úzkostné stavy, eliminuje potrebu útekov.V roku 2018 bola z prostriedkov MPSVR SR zriadená multifunkčná senzorická miestnosť pre relaxáciu a stimuláciu klientov, ktorí trpia najmä psychickými chorobami s pridruženým telesným postihnutím. Vo februári 2019 4 zamestnanci absolvovali nadstavbové odborné štúdium zamerané na tmu realizácie tzv. bazálnej stimulácie pri aplikovaní všetkých opatrovateľských aj ošetrovateľských úkonoch. Cieľom je zaviesť v zariadení koncepciu, ktorá bude predovšetkým pomáhať klientom v udržateľnosti stavu, jeho nezhoršovaní sa, ba práve naopak, v stimulácii vnímania vlastného tela, rozvoja vlastnej identity, umožnenie vnímania okolitého sveta, zlepšenie funkcií celého organizmu a tým dôstojnejšie prežívanie čo v najvyššej možnej miere a kvalite aj v tých najťažších stavoch.

poskytovať komplexné sociálne služby

ponúkať kvalitné, efektívne a adresné sociálne služby, ktoré zohľadňujú individuálne potreby každého klienta

sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia

vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s klientom, s vonkajším prostredím, osobitne s inštitúciami, ktorých poslanie je príbuzné nášmu poslaniu

byť jedným z najvyhľadávanejších zariadení sociálnych služieb

zamestnávať tím najlepších odborníkov, ktorí budú erudovaní na vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností zameraných na klienta, podporovať ich v ďalšom vzdelávaní, rovnako v profesionálnom ako v osobnostnom raste.


Poslanie


Poslanie nášho zariadenia vychádza z jeho vízie a spočíva v kvalitnom poskytovaní sociálnych služieb za účelom uspokojovania všetkých potrieb jeho prijímateľov, smerujúce k ich osobnostnému rozvoju. Inými slovami možno poslanie nášho zariadenia vyjadriť i touto myšlienkou: „Každý má právo prežiť šťastný život, my pre to robíme maximum pre našich obyvateľov.“


Hlavný cieľ


Obsah hlavného cieľa je zameraný na to, čo chce zariadenie v budúcnosti dosiahnuť. Hlavným cieľom nášho zariadenia je ambícia byť zariadením s čo najvyššou kvalitou poskytovaných sociálnych služieb. Dlhodobým cieľom je vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie staroby našich starých spoluobčanov a pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti klientov so zdravotným postihnutím. Zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k ich sociálnej integrácii, príp. znížia riziko ich sociálnej exklúzie, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšenie kvality života všetkých na pomoc odkázaných klientov.Pri realizácii odborných činností sú využívané metódy validácie, reminiscenčnej terapie, pamäťových tréningov, biblioterapie, arteterapie, helioterapie a iné. Narastajúci počet osôb s demenciami rôzneho typu a etiológie si vyžaduje väčší rozsah činností vonku, kde sa využíva najmä pamäťový tréning, reminiscencia, prechádzky na čerstvom vzduchu v prírode. Pobyt vonku blahodarne pôsobí na psychiku, ukľudňuje, zmierňuje úzkostné stavy, eliminuje potrebu útekov.V roku 2018 bola z prostriedkov MPSVR SR zriadená multifunkčná senzorická miestnosť pre relaxáciu a stimuláciu klientov, ktorí trpia najmä psychickými chorobami s pridruženým telesným postihnutím. Vo februári 2019 4 zamestnanci absolvovali nadstavbové odborné štúdium zamerané na tmu realizácie tzv. bazálnej stimulácie pri aplikovaní všetkých opatrovateľských aj ošetrovateľských úkonoch. Cieľom je zaviesť v zariadení koncepciu, ktorá bude predovšetkým pomáhať klientom v udržateľnosti stavu, jeho nezhoršovaní sa, ba práve naopak, v stimulácii vnímania vlastného tela, rozvoja vlastnej identity, umožnenie vnímania okolitého sveta, zlepšenie funkcií celého organizmu a tým dôstojnejšie prežívanie čo v najvyššej možnej miere a kvalite aj v tých najťažších stavoch.


SWOT analýza


Silné stránky

Slabé stránky

 • existencia parku a pozemkov v rámci ZSS
 • existencia záhradníctva
 • možnosť regenerácie zdravotného stavu
 • podpora vzdelávacej činnosti zamestnancov, ktorá prinesie skvalitnenie služieb a nové nápady do budúcnosti
 • dobrá vzájomná spolupráca medzi zamestnancami
 • návštevné hodiny nie sú pevne stanovené, klient môže podľa vlastného rozhodnutia prijať návštevu na izbe, alebo v miestnosti na tento účel, kde je zabezpečené súkromie
 • pestrosť ponúkaných aktivít
 • nevyhovujúca infraštruktúra /zlý stav komunikácií k ZSS/
 • personál je zaťažený starostlivosťou o imobilných klientov
 • neexistujúce ubytovacie priestory pre dochádzajúci personál v prípade kalamity
 • absencia miestnosti pre organizovanie kultúrnych podujatí väčšieho rozsahu
 • pasivita a nezáujem klientov o ponúkané aktivity
 • zo strany viacerých rodinných príslušníkov nezáujem o príbuzného v zariadení,absencia osobných kontaktov medzi nimi

Príležitosti

Ohrozenia

 • získanie zdrojov na rozvoj z EÚ pomoci
 • osloviť sponzorov a nadácie na získanie finančných prostriedkov
 • vytváranie rôznych druhov partnerstiev
 • efektívne a multifunkčné využívanie spoločných obecných projektov / MŠ,ZŠ,KD /
 • spolupráca s úradom práce na zamestnávaní pracovníkov na absolventskú prax s rôznou odbornosťou
 • rozšíriť  vlastné hospodárstvo – pestovanie poľnohospodárskych produktov, tabak, včelárstvo…
 • vniká nový fenomén: príbuzní si berú klientov zo zariadení, aby mohli poberať ich dôchodok nepriaznivý zdravotný stav novoprijímaných klientov
 • nárast pohľadávok za sociálne služby z dôvodu nízkych príjmov klientov (kumulovanie nedoplatkov)
 • neochota prijať nové zmeny zo strany klientov, ktorí v zariadení prežili viac rokov
 • klienti starnú a zhoršuje sa ich zdravotný stav