"Život je len otvorenie a zavretie očí.

Záleží len na tom,čo počas tejto krátkej pauzy uvidíme..."

O nás

Rólunk

„IPEĽ“, Zariadenie sociálnych služieb Leľa je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Má samostatnú právnu subjektivitu a je zriadená od 1. 7. 2002 VÚC.

Je poskytovateľom sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z.

V rámci komplexnej starostlivosti poskytuje starostlivosť klientom v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení.I de o odborné, obslužné a ďalšie činnosti osobám odkázaným na pomoc inej osoby na základe posudku o odkázanosti na sociálne služby a na základe špecifických potrieb klienta v súlade s IP.

Kapacita zariadenia je 70 miest.

Počet zamestnancov je 51, z čoho pomer odborných zamestnancov k celkovému počtu 64,7 % je zosúladený so zákonom o sociálnych službách. Klienti sú ubytovaní v dvoj- a trojlôžkových obytných jednotkách s príslušenstvom a so

spoločnými sociálnymi zariadeniami.

Súčasťou ubytovacieho traktu je stravovacia prevádzka, práčovňa.

Zariadenie je rozpočtovou organizáciou, napojenou svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet NSK.

Štatutárnym orgánom je riaditeľ, ktorý ZSS zastupuje navonok a je oprávnený konať v jeho mene vo všetkých veciach, týkajúcich sa jeho činnosti v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, so zriaďovateľskou listinou a uzneseniami Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja.

ZSS hospodári s majetkom vo vlastníctve NSK, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu jeho činnosti.

Organizácia je zriadená na dobu neurčitú. V súčasnosti zariadenie poskytuje komplexnú celodennú starostlivosť 70 klientom podľa zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. V zariadení sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie,

V zariadení sa zabezpečuje pracovná terapia, záujmová činnosť,

ošetrovateľská starostlivosť a utvárajú podmienky na vzdelávanie a na úschovu cenných vec

----------------------------------------------------------------------------


Az "IPEĽ" szociális szolgáltatást nyújtó intézmény nyitra megye alapító hatáskörébe tartozó költségvetési szervezet, önálló jogi személyiséggel rendelkezik. A megye 2002.7.1-jén hozta létre.

A szociális szolgáltatásokat a 448/2008-as számú törvény értelmében nyújtja.

A lakóknak a szociális otthonban és a speciális intézményben nyútj komplex ellátást. Az intézmény szakmai, kiszolgáló és egyéb tevékenységeket biztosít, olyan személyek számára, akik a szociális szolgáltatásra való ráutaltságról szóló határozat alapján egy másik személy segítségére vannak ráutalva. Ezek a tevékenységek összhangban vannak a lakók igényeivel, szükségleteivel és az egyéni tervekkel.

Az intézmény kapacitása 70 férőhely.

Az alkalmazottak száma 51 fő, ebből a szakdolgozók aránya 64,7%-os az összlétszámhoz képest a szociális szolgáltatásokról szóló törvényhez igazodva. A lakók két- és háromágyas felszerelt lakóegységekben vannak elhelyezve, közös szociális helyiségekkel. Az intézmény saját étkeztetési részleggel és mosodával rendelkezik.

Az intézmény költségvetési szervezet, melynek bevételei és kiadásai Nyitra megye költségvetésével függ össze.

Statutáris szerve az igazgató, aki az intézményt képviseli, jogosult annak nevében és a tevékenységével kapcsolatos minden ügyben eljárni az általános érvényű rendeleteknek, az alapító okiratnak és a Nyitra megye Tanácsának határozatainak megfelelően.

Az intézmény a nyitra megye tulajdonában lévő ingatlanokat kezeli, amelyeket tevékenységének teljesítése céljából bíztak rá.

Az intézmény határozatlan időre jött létre.

Jelenleg 70 kliensnek nyújt komplex egésznapos ellátást.

A intézmény szolgáltatja a segítséget a más személy segítéségre rászorulónak, a szociális tanácsadást, a szociális rehabilitációt, a lakhatást, az étkezést, a takarítást, a mosást, vasalást, valamint a fehérnemű és ruházat karbantartását, a személyi eszközöket, továbbá biztosítja a munkaterápiát, a szakköri tevékenységet, ápolási szolgáltatás és feltételt teremt a művelődésre az

értéktárgyak megőrzésére.

NA STIAHNUTIE
Vízie organizácie


Obsah hlavného cieľa je zameraný na to, čo chce zariadenie v budúcnosti dosiahnuť. Hlavným cieľom nášho zariadenia je ambícia byť zariadením s čo najvyššou kvalitou poskytovaných sociálnych služieb. Dlhodobým cieľom je vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie staroby našich starých spoluobčanov a pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti klientov so zdravotným postihnutím. Zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k ich sociálnej integrácii, príp. znížia riziko ich sociálnej exklúzie, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšenie kvality života všetkých na pomoc odkázaných klientov.Pri realizácii odborných činností sú využívané metódy validácie, reminiscenčnej terapie, pamäťových tréningov, biblioterapie, arteterapie, helioterapie a iné. Narastajúci počet osôb s demenciami rôzneho typu a etiológie si vyžaduje väčší rozsah činností vonku, kde sa využíva najmä pamäťový tréning, reminiscencia, prechádzky na čerstvom vzduchu v prírode. Pobyt vonku blahodarne pôsobí na psychiku, ukľudňuje, zmierňuje úzkostné stavy, eliminuje potrebu útekov.V roku 2018 bola z prostriedkov MPSVR SR zriadená multifunkčná senzorická miestnosť pre relaxáciu a stimuláciu klientov, ktorí trpia najmä psychickými chorobami s pridruženým telesným postihnutím. Vo februári 2019 4 zamestnanci absolvovali nadstavbové odborné štúdium zamerané na tmu realizácie tzv. bazálnej stimulácie pri aplikovaní všetkých opatrovateľských aj ošetrovateľských úkonoch. Cieľom je zaviesť v zariadení koncepciu, ktorá bude predovšetkým pomáhať klientom v udržateľnosti stavu, jeho nezhoršovaní sa, ba práve naopak, v stimulácii vnímania vlastného tela, rozvoja vlastnej identity, umožnenie vnímania okolitého sveta, zlepšenie funkcií celého organizmu a tým dôstojnejšie prežívanie čo v najvyššej možnej miere a kvalite aj v tých najťažších stavoch.

poskytovať komplexné sociálne služby

ponúkať kvalitné, efektívne a adresné sociálne služby, ktoré zohľadňujú individuálne potreby každého klienta

sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych služieb a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia

vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s klientom, s vonkajším prostredím, osobitne s inštitúciami, ktorých poslanie je príbuzné nášmu poslaniu

byť jedným z najvyhľadávanejších zariadení sociálnych služieb

zamestnávať tím najlepších odborníkov, ktorí budú erudovaní na vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností zameraných na klienta, podporovať ich v ďalšom vzdelávaní, rovnako v profesionálnom ako v osobnostnom raste.


Poslanie


Poslanie nášho zariadenia vychádza z jeho vízie a spočíva v kvalitnom poskytovaní sociálnych služieb za účelom uspokojovania všetkých potrieb jeho prijímateľov, smerujúce k ich osobnostnému rozvoju. Inými slovami možno poslanie nášho zariadenia vyjadriť i touto myšlienkou: „Každý má právo prežiť šťastný život, my pre to robíme maximum pre našich obyvateľov.“


Hlavný cieľ


Obsah hlavného cieľa je zameraný na to, čo chce zariadenie v budúcnosti dosiahnuť. Hlavným cieľom nášho zariadenia je ambícia byť zariadením s čo najvyššou kvalitou poskytovaných sociálnych služieb. Dlhodobým cieľom je vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia čo najdôstojnejšie prežitie staroby našich starých spoluobčanov a pomôžu udržať čo najvyššiu možnú mieru samostatnosti klientov so zdravotným postihnutím. Zabezpečiť podmienky, ktoré prispejú k ich sociálnej integrácii, príp. znížia riziko ich sociálnej exklúzie, čo v konečnom dôsledku znamená zvýšenie kvality života všetkých na pomoc odkázaných klientov.Pri realizácii odborných činností sú využívané metódy validácie, reminiscenčnej terapie, pamäťových tréningov, biblioterapie, arteterapie, helioterapie a iné. Narastajúci počet osôb s demenciami rôzneho typu a etiológie si vyžaduje väčší rozsah činností vonku, kde sa využíva najmä pamäťový tréning, reminiscencia, prechádzky na čerstvom vzduchu v prírode. Pobyt vonku blahodarne pôsobí na psychiku, ukľudňuje, zmierňuje úzkostné stavy, eliminuje potrebu útekov.V roku 2018 bola z prostriedkov MPSVR SR zriadená multifunkčná senzorická miestnosť pre relaxáciu a stimuláciu klientov, ktorí trpia najmä psychickými chorobami s pridruženým telesným postihnutím. Vo februári 2019 4 zamestnanci absolvovali nadstavbové odborné štúdium zamerané na tmu realizácie tzv. bazálnej stimulácie pri aplikovaní všetkých opatrovateľských aj ošetrovateľských úkonoch. Cieľom je zaviesť v zariadení koncepciu, ktorá bude predovšetkým pomáhať klientom v udržateľnosti stavu, jeho nezhoršovaní sa, ba práve naopak, v stimulácii vnímania vlastného tela, rozvoja vlastnej identity, umožnenie vnímania okolitého sveta, zlepšenie funkcií celého organizmu a tým dôstojnejšie prežívanie čo v najvyššej možnej miere a kvalite aj v tých najťažších stavoch.


SWOT analýza


Silné stránky

Slabé stránky

 • existencia parku a pozemkov v rámci ZSS
 • existencia záhradníctva
 • možnosť regenerácie zdravotného stavu
 • podpora vzdelávacej činnosti zamestnancov, ktorá prinesie skvalitnenie služieb a nové nápady do budúcnosti
 • dobrá vzájomná spolupráca medzi zamestnancami
 • návštevné hodiny nie sú pevne stanovené, klient môže podľa vlastného rozhodnutia prijať návštevu na izbe, alebo v miestnosti na tento účel, kde je zabezpečené súkromie
 • pestrosť ponúkaných aktivít
 • nevyhovujúca infraštruktúra /zlý stav komunikácií k ZSS/
 • personál je zaťažený starostlivosťou o imobilných klientov
 • neexistujúce ubytovacie priestory pre dochádzajúci personál v prípade kalamity
 • absencia miestnosti pre organizovanie kultúrnych podujatí väčšieho rozsahu
 • pasivita a nezáujem klientov o ponúkané aktivity
 • zo strany viacerých rodinných príslušníkov nezáujem o príbuzného v zariadení,absencia osobných kontaktov medzi nimi

Príležitosti

Ohrozenia

 • získanie zdrojov na rozvoj z EÚ pomoci
 • osloviť sponzorov a nadácie na získanie finančných prostriedkov
 • vytváranie rôznych druhov partnerstiev
 • efektívne a multifunkčné využívanie spoločných obecných projektov / MŠ,ZŠ,KD /
 • spolupráca s úradom práce na zamestnávaní pracovníkov na absolventskú prax s rôznou odbornosťou
 • rozšíriť  vlastné hospodárstvo – pestovanie poľnohospodárskych produktov, tabak, včelárstvo...
 • vniká nový fenomén: príbuzní si berú klientov zo zariadení, aby mohli poberať ich dôchodok nepriaznivý zdravotný stav novoprijímaných klientov
 • nárast pohľadávok za sociálne služby z dôvodu nízkych príjmov klientov (kumulovanie nedoplatkov)
 • neochota prijať nové zmeny zo strany klientov, ktorí v zariadení prežili viac rokov
 • klienti starnú a zhoršuje sa ich zdravotný stav